مطالب مرتبط:

شماری از جوانان تحصیل کرده از نبود کار شکایت دارند

بیکاری در افغانستان یکی از مشکلات عمده بوده و شماری از فارغان پوهنتون های این کشور نیز از این ناحیه شکایت می کن...

مطالب اخیر