مطالب مرتبط:

حرکت سفید افغانستان : درخواست پناهنده گی نیلوفر رحمانی ، رد شود

یک نهاد مدنی موسوم به حرکت سفید در یک نامه سرگشاده عنوانی ریاست جمهوری امریکا  از این  کشور خواسته است  تا در خ...

مطالب اخیر