مطالب مرتبط:

تصاویر / هراتیان برای ابراز همدردی با خانواده های شهدای اخیر کابل، شمع روشن کردند

جوانان شهرک المهدی جبرئیل شب گذشته با تجمع در مزار شهدا واقع در زیارت سید مرتضیره برای ابراز همدردی

مطالب اخیر