مطالب مرتبط:

تشکیل کمیسیون جهت توزیع آب بند سلما در هرات

وزارت انرژی و آب کشور کمیسیونی را برای توزیع عادلانه آب تشکیل داده و قرار است تا آن را به رئیس جمهور پیشکش کنند.

مطالب اخیر