مطالب مرتبط:

معاشات بلند دالری در اداره محیط زیست

محمد ملکیار، معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، ماهانه 17 هزار دالر معاش می گیرد. سایر کارمندان ارشد این...

مطالب اخیر