مطالب مرتبط:

روسیه و چین در پی ضعیف نشان دادن آمریکا

دوره 8 ﺳﺎله ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎﯼ پی هم...

مطالب اخیر