مطالب مرتبط:

هزاران پناهجوی افغان زمستان سرد را در صربستان سپری می‌کنند

هزاران پناهجوی افغان در کمپ های مهاجرین صربستان زمستان سرد و دشوار را سپری می کنند. این در حالیست که کمیشنری عا...

مطالب اخیر