مطالب مرتبط:

کمک یک میلیون دالری چین به وزارت معارف

تفاهمنامه کمک یک میلیون دالری چین به وزارت معارف توسط داکتر محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف با یوجنیک سفیر کشور چین مقیم کابل، امضا شد

مطالب اخیر