مطالب مرتبط:

ضرر ۱۰۰ میلیارد دالری عربستان در یک سال

ذخیره ارزی عربستان سعودی در یک سال ۹۷ میلیارد و صد میلیون دالر کاهش یافته که علت آن کاهش بهای نفت به عنوان منبع...

مطالب اخیر