مطالب مرتبط:

برای ۶۰۰ جوان ننگرهاری پول نقد و وسایل کار توزیع گردید

ریاست کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت ننگرهار روز گذشته به کمک موسسه چایل فند به ۶۰۰ تن از جوانان ولسو...

مطالب اخیر