مطالب مرتبط:

دیگ بخار خودکامگی اشرف غنی انفجار کرد

بنا به اعتقاد آگاهان و نخبگان سیاسی، جنبش روشنایی جدال حق خواهی، فرهنگ و منطق حق خواهی را از تقابل گلوله با گلوله عبور داد و به تقابل گل با گلوله کشاند

مطالب اخیر