مطالب مرتبط:

ادامه یافتن مساعدت ها به بیجا شده گان سرپل

  به گفته  آمریت امورمهاجرین ولایت سرپل، به 200 فامیل بی جاشده مساعدت شد و 389 فامیل دیگر سروی گردید. به گفته ع...

مطالب اخیر