مطالب مرتبط:

حاجی آغا: حکومت زمینۀ بهتر جلب سرمایه گذاری را مساعد سازد

بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان می گوید حکومت از آمدن سرمایه گذاران به داخل کشور حمایت نموده، امنیت آنان را تأمین و شرایط بهتر سرمایه گذاری را برای آنان فراهم بسازد این در حالیست ک

مطالب اخیر