مطالب مرتبط:

هفتاد درصد آب های زراعتی در هرات هدر می رود

از ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار هکتار زمین زراعتی موجود در هرات فقط ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار آن زیر آبیاری قرار دارد.

مطالب اخیر