مطالب مرتبط:

شهر علم و فرهنگ مقام اول را درمصرف نسوار کسب کرد

شهر هرات، شهر علم و فرهنگ و شهری باستان که در دامن خود استادان چو کمال الدین بهزاد، سلجوقی و دیگر شاعران و نویس...

مطالب اخیر