مطالب مرتبط:

برگزاری برنامه عمل برای انکشاف صادرات کشور

روز گذشته برنامه عمل برای انکشاف صادرات افغانستان برگزار شد.   برنامه عمل برای انکشاف صادرات افغانستان روز گذشت...

مطالب اخیر