مطالب مرتبط:

مدقق: میزان آلوده‌گی هوا در کابل و دیگر شهرها بلند نرفته است

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید، میزان آلوده گی هوا در کابل و شهرهای بزرگ نسبت به سال های گذشته بلند نرفته...

مطالب اخیر