مطالب مرتبط:

ساختن کمیسیون پاسخگوی حادثه انفجار نخواهد بود

حکومت کمیسیونی را برای بررسی حادثه اسد تعیین کرده است

مطالب اخیر