مطالب مرتبط:

والی فراه: امکانات جنگی پلیس در فراه رود افزایش می یابد

پیام آفتاب: منطقه فراهرود فراه، همچنان در اختیار مخالفان مسلح دولت قرار دارد.

مطالب اخیر