مطالب مرتبط:

در۹ماه گذشته ۴۰۰فردکلیدی طالبان از سوی نیروهای قطعات خاص از پادرآمدند

وزارت داخله کشور می گوید که در ۹ماه گذشته ۴۰۰ فرد کلیدی وفرماندهان مشهور طالبان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند.

مطالب اخیر