مطالب مرتبط:

حمایت قوی تر از این برای طالبان متصور نیست

ایتلاف حمایت از طالبان در مسکو بحث صلح افغانستان نبود بل بحث مسکو این بود که چگونه ایتلاف قوی به حمایت از طالبا...

مطالب اخیر