مطالب مرتبط:

مقام های دولتی در حادثه 2 اسد دست دارند

رییس جمهور کمیسیونی را برای بررسی رویداد اسد تعیین کرده است برخی از اعضای جنبش روشنایی حکومت را مقصر این رویداد می دانند اما پاسخگوی اصلی این رویداد کیست؟

مطالب اخیر