مطالب مرتبط:

قانون اساسی در مکاتب تدریس می شود

رئیس‎جمهور از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست تا در هماهنگی با وزارت معارف، قانون اساسی افغانستا...

مطالب اخیر