مطالب مرتبط:

صدها باشنده هلمند بر ضد طالبان سلاح بدست گرفتند

تجمع کنندگان که شمار شان به ۵۰۰ تن می رسد می گویند از جور و ستم...

مطالب اخیر