مطالب مرتبط:

ورکشاپ آموزشی چگونگی استفاده مؤثر از سرخانه ها برگزار شد

ورکشاپ آموزشی در ارتباط به سردخانه ها به هماهنگی سکتور خصوصی و GIZ برگزار شد.   در این ورکشاپ مطالب مفید از قبی...

مطالب اخیر