مطالب مرتبط:

آگاهان: کابل از مداخلۀ برخی کشورهای منطقه به ملل متحد شکایت کند

به دنبال برگزاری نشست سه جانبه در مسکو در مورد افغانستان، شماری از آگاهان روابط بین الملل از حکومت می خواهند تا...

مطالب اخیر