مطالب مرتبط:

نخستین حکومت آموزشی جوانان راه اندازی می شود

حکومت آموزشی جوانان از سوی سازمان جوانان نواندیش افغانستان با همکاری معینیت امور جوانان راه اندازی می گردد.

مطالب اخیر