مطالب مرتبط:

وحشت و خشونت دایمی اوغانها خاتمه پذیر نیست

رهبران اوزبیک، هزاره، تاجیک، ترکمن، بلوچ، و بقیه همه رهبران غیر اوغان ها (غیر پشتونها) کشور باید در این مرحله ا...

مطالب اخیر