مطالب مرتبط:

اتصال ولایت بدخشان به کشور چین

رییس جمهور اشرف در پی اتصال بدخشان به چین می باشد. به گزارش ریاست جمهوری، اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با ...

مطالب اخیر