مطالب مرتبط:

نیروهای مسلح و مسأله فرماندهی

سوء مدیریت و نبود ظرفیت و برنامه در کنار فساد، قوم گرایی و جناحی گری، از مشکلات اساسی حکومت های گذشته بوده که ب...

مطالب اخیر