مطالب مرتبط:

د افغانستان د سولې پر وړاندې اصلي خنډ پاکستان دی

«اصلي خنډ پاکستان پېښوي او پاکستان د دې لپاره طالبان د سولې خبرو ته نه پرېږدي چې غواړي د طالبانو پر سر معامله و...

مطالب اخیر