مطالب مرتبط:

معامله های سنگین در پس واگذاری مارجه است

نگرانی ها از واگذاری ولسوالی مارجه هلمند روز تا روز بیشتر می شود تا جاییکه مجلس سنا فیصله کرد مقام های ارشد نها...

مطالب اخیر