مطالب مرتبط:

امید به ثبات در سایه‎ سیاست صریح امنیتی

حفظ ثبات و تحکیم امنیت در کشور نوید و امیدی است که همواره در سخنان محمداشرف‎غنی، رییس جمهور و سایر سردمداران نظام تکرار شده و شنیده می‎شود تاکنون کم‎تر به چنین وعده‎هایی اعتماد شده و دلبستگی به اجرایی شدن آن اندک بوده است زیرا در عمل آنچه دیده شده، تشدید خشونت‎ها به صورت روزافزون و گسترش بی‎ثباتی در سراسر کشور بوده است اما رخدادهای چند ماه اخیر به نحوی تصویر دیگری را به نمایش می‎گذارد؛ تصویری‎که تا اندازه‎ زیادی امیدهای تازه را به بار آورده و چشم‎انداز مثبتی را در میان مردم خلق کرده است

مطالب اخیر