مطالب مرتبط:

نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان برگزار شد

وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که فراهم آوری سهولت در بخش ترانسپورت، انکشاف تجارت و ترانزیت، جلب سرمایه گذا...

مطالب اخیر