مطالب مرتبط:

رئیس جمهورغنی اعتمادنامۀ سفیر غیرمقیم آذربایجان را پذیرفت

مطالب اخیر