مطالب مرتبط:

ریاست اجرائیه: افغانها در برابر هر متجاوز ایستاده خواهند شد

ریاست اجرائیه به مناسب شش جدی گفته است که حکومت و مردم افغانستان هیچ گاهی به فشارها تسلیم نخواهد شد و در برابر ...

مطالب اخیر