مطالب مرتبط:

جنگی که سودش به ما نرسید

اتحاد شوروی سابق ۲۷ سال پیش، برای سرپا نگهداشتن حاکمیت حزب دموکراتیک خلق به افغانستان لشکرکشی کرد. پیش از استقر...

مطالب اخیر