مطالب مرتبط:

یک گروه پنج نفری سارقان مسلح حرفوی در شهر کابل بازداشت شد

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مقدس ترین وظیفه را که حفاظت جان مردم به قیمت جان خودشان است، ایفا می‌نمایند. مجرمین...

مطالب اخیر