مطالب مرتبط:

افغانستان و دیپلماسی ضعیف و ناکارامد

سر مقاله: افغانستان همواره در سياست خارجي خود ناکام بوده و نتوانسته در مواقع حساس از منافع جمعي و عمومي دفاع کن...

مطالب اخیر