مطالب مرتبط:

دسترسی پنجصد و پنجاه خانواده در بامیان به آب آشامیدنی صحی

سلمان علی صادقی رئیس انکشاف دهات در این مورد گفت، پروژۀ آبرسانی با بودجۀ ۱۴ میلیون افغانی به طول ۳۱ کیلومتر در ...

مطالب اخیر