مطالب مرتبط:

انجام مساعدت به عودت کنندگان در لغمان

  بنابرگزارشات رسیده، 42 نفر از عودت کننده های فاقد مدرک، مساعدت نقدی دریافت کردند.   محمد کاظم حق پال مسئول اد...

مطالب اخیر