مطالب مرتبط:

فلم ساز هراتی درآمد فروش فلمش را به تداوی یک خبر نگار اختصاص داد

پیام آفتاب: یکتن از سینماگران در هرات تصمیم گرفته است، تا پول درآمد فیلم اش را برای تداوی یکت خبرنگار پرداخت نم...

مطالب اخیر