مطالب مرتبط:

واژه های “دانشگاه” و “دانشکده” رسمی می شود

مجلس سنا قانون تحصيلات عالي نظامي را تاييد كرد. مجلس سنای کشور به ریاست فضل هادی مسلمیار قانون تحصیلات عالی نظا...

مطالب اخیر