مطالب مرتبط:

بزرگ جلوه دادن مشکلات، مانع حل آنها می شود

سال ها است اسم هر مشکل را بزرگ گذاشتیم و آن را بزرگتر جلوه دادیم و هیچ یک از آن مشکلات که در حقیقت بزرگ نیستند ...

مطالب اخیر