مطالب مرتبط:

روز سیاه 6 جدی 1358 در تاریخ کشور

با مداخله نظامي شوروی در افغانستان در 6 جدی سال 1358 در نتیجه می توان گفت که سبب نابودي تمام منابع زيرساخت های ...

مطالب اخیر