مطالب مرتبط:

آگاهان: حمله بر خانۀ ملا عبدالسلام ضعیف کار ISI پاکستان است

برخی از آگاهان سیاسی افغان استخبارات پاکستان و گروه های وابسته با آن را در پیوند به حمله بالای خانۀ ملا عبدالسل...

مطالب اخیر