مطالب مرتبط:

دولت ریاض و مبارزه با مظاهر شیطان پرستی!

یکی از دولتهایی که با تکیه به صورت گرایی و ظاهر پرستی دینی، بنای حکومت و قدرت خویش را گذاشته، رژیم آل سعود در ک...

مطالب اخیر