مطالب مرتبط:

انتقال ۹۰۰ واگون اموال از چین به افغانستان

به گزارش وزارت تجارت و صنایع کشور، از۵ ماه بدینسو (که خط آهن میان چین و افغانستان به بهره برداری سپرده شده)۹۰۰ ...

مطالب اخیر