مطالب مرتبط:

چه کسی محفل حمایت از استادعطا را دایر کرد؟

جوانان در قالب گروههای فرهنگی و برخی نیز بدون تعلق سازمانی، در همکاری با علمای دینی تصمیم گرفتند که از استادعطا...

مطالب اخیر