مطالب مرتبط:

بیشتر ناامنی های کابل از ولسوالی ها و ولایات همجوار است/فاصله میان کابل و ولایات از لحاظ اقتصادی و انکشافی باید از بین برود

رئیس جمهور در جلسه بررسی استراتژی ده سال کابل گفت که اگر به ولسوالی ها و ولایات همجوار پایتخت از نگاه تطبیق برن...

مطالب اخیر